Årsmøde 2015

 Referat af generalforsamlingen på årsmødet 2015 i Rødding

 

Generalforsamling den 7. juni 2015 kl.13.15 i Rødding

Størstedelen af valg- og frimenighederne var repræsenteret. Der var 270 deltagere.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2014, herunder fastsættelse af kontingent for 2015
 4. Valg til bestyrelse

På valg er: Vibeke Hein (ønsker ikke genvalg)

                 Mette Marslund (ønsker ikke genvalg)

                 Karen Marie Holm (ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af suppleanter.

Suppleanter vælges for ét år, én for hver landsdel.

Sjælland: Laura Lundager Jensen (villig til genvalg)

Fyn: Solveig Rauer (villig til genvalg)

Jylland: Morten Kvist (villig til genvalg)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Forslag om nedsættelse af udvalg til revision af foreningens vedtægter

Forslaget er stillet af Odense Valgmenighed.

Se bilag og begrundelse herunder.

 1. Orlovskassen
  1. Beretning
  2. Regnskab for 2014 (se årsskriftet)
  3. Fastsættelse af kontingent for 2015
  4. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt

Formanden Vibeke Hein bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Søren Tange Sørensen som dirigent.

Ad 1:

Søren Tange Sørensen, Rødding Valgmenighed, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Stemmetællere fra ti menigheder blev valgt og fik udleveret stemmesedler.

Ad 2:

Vibeke Heins formandsberetning (beretningen vedlagt som bilag).

I formandsberetningen kommenterede Vibeke bestyrelsens beslutning om at donere 1000 kr til den nystartede immigrantvalgmenighed i Odense, som ikke just faldt i god jord i FGVF. Hun kom endvidere ind på arbejdet med ’menighedsskolen’ og ønsket om forbedring af den teologiske efteruddannelse, som heller ikke vandt genklang i FGVF.

Desuden kunne Vibeke konstatere, at årsmødets sædvanlige varighed på to dage nu er udfordret af ønsket om et ét --dags arrangement. Hun advarede om faren ved at give køb på foreningens skikke og traditioner. I den forbindelse blev det nævnt, at dette års præstekonvent desværre blev aflyst.

Ad 3:

Aksel Bording fremlagde det reviderede regnskab for 2014 (se årsskriftet), som blev godkendt.

Kontingentet for det kommende år forblev uændret, 6,50 kr.

Efterfølgende redegjorde Aksel kort for den seneste udvikling i skattesagen, som allerede er meldt ud til de enkelte menigheder.

Ad 4:

I stedet for Vibeke Hein, Mette Marslund og Karen Marie Ravn, som ikke ønskede at genopstille, blev følgende valgt:

Ina Balle Aagaard (præst i Sdr. Nærå Valgmenighed)

Laura Lundager (præst i Osted Valgmenighed)

Anne Grete Pilgaard (formand i Odense Valgmenighed)

Ad 5:

Valgt til suppleanter blev:

Sjælland: Lisbeth Andreasen, Ubberup Valgmenighed

Fyn: Solveig Rauer (genvalg), Sdr. Næraa Valgmenighed

Jylland: Morten Kvist (genvalg), Herning og Kjellerup Valgmenigheder

Ad 6:

Genvalgt til hhv. revisor og revisorsuppleant blev Anders Lundsgaard og Mogens Foldager.

Ad 7:

Anne Grete Pilgaard, formand i Odense Valgmenighed, fremlagde bilag til dagsordenens pkt. 7.

Heri foreslår Odense Valgmenighed nedsættelse af et udvalg, der har til opgave at udarbejde en gennemgribende revision af foreningens vedtægter. Forslaget vandt genhør i forsamlingen. Derfor

vil den nye bestyrelse nedsætte et udvalg desangåede.

Ad 8:

Aksel Bording fremlagde det reviderede regnskab for orlovskassen, som blev godkendt.

Det blev besluttet at bibeholde det nuværende kontingent på 3 kr.

Genvalgt til hhv. revisor og revisorsuppleant blev Anders Lundsgaard og Mogens Foldager.

Ad 9:

Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed inviterede til årsmøde i 2016. Dette vil løbe af stabelen den 4. – 5. juni.

Aksel Bording afsluttede pkt. 9 med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i FGVF.

Sekretær: Anne-Marie Neimann Moestrup

Dirigent: Søren Tange Sørensen

Login Form