Årsmøde 2014

Referat fra årsmødet 2014

Generalforsamling den 14. juni 2014 kl. 16.00 i Vejstrup

26 valg- og frimenigheder repræsenteret ud af 37 mulige var repræsenteret. Ca 165 deltagere.

Dagsorden.

    1. Valg af dirigent og stemmetællere

    2. Formandens beretning

    3. Regnskab for 2013 (se årsskriftet), herunder fastsættelse af kontingent for 2014

    4. Valg til bestyrelse. På valg er: Anne-Marie Neimann Moestrup og Aksel Bording (villige til genvalg)

    5. Valg af suppleanter.

     Suppleanter vælges for ét år, én for hver landsdel.

     Sjælland: Laura Lundager Jensen, Osted Valgmenighed (villig til genvalg)

     Fyn: Solveig Rauer, Sdr. Næraa Valgmenighed (villig til genvalg)

     Jylland: Morten Kvist, Herning/Gjellerup Valgmenigheder (villig til genvalg.

    6. Valg af revisor og revisorsuppleant

    7. Orlovskassen

 1. Beretning

 2. Regnskab for 2013 (se årsskriftet)

 3. Fastsættelse af kontingent for 2014

 4. Valg af revisor og revisorsuppleant

    1. Eventuelt.

Formanden Vibeke Hein bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Herdis Iversen som dirigent.

Ad 1:

Herdis Iversen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Som stemmetællere blev valgt: Hanne Bønløkke, Elsemarie Hoffmann og Frede Guldholt.

Ad 2:

Vibeke Heins formandsberetning (beretningen vedlagt som bilag)

Formandsberetningen var ligesom sidste år præget af kommentarer til Debatoplægget for folkekirkens fremtidige styring. Vibeke fremlagde FGVF’s to høringssvar fra hhv. april 2013 og maj 2014.

Det første høringssvar havde den effekt, at FGVF kom på høringlisten. Det sidstnævnte var foreningens kommentar til den i april 2014 udsendte betænkning 1544 om Folkekirkens fremtidige styre, inklusiv et lovforslag.

I formandsberetningen kommenterede Vibeke Hein også det sidste svar fra SKAT. Der er nu kommet en løsning, hvor borgeren via Tast Selv kan udskrive en skatteattest, der”kun” oplyser om indkomst og formue som angivet i årsopgørelsen. Vibeke gav på bestyrelsens vegne udtryk for, at det nok ikke var muligt at få nogen anden model igennem. (se i øvrigt næste punkt!)

Endelig fortalte formanden, at der på baggrund af et ekstraordinært møde i FGVF i marts, hvor man debatterede planerne om en teologisk efteruddannelse og kristent folkeoplysningsmatriale, ikke mere synes at være grundlag for at gå videre med arbejdet i bestyrelsesregi.

Inden Vibeke takkede bestyrelsen og Vejstrup valgmenighed, henledte hun opmærksomheden på den ”nye” hjemmeside. Bestyrelsen har et inderligt ønske om at finde en frivillig, der kunne påtage sig opgaven med at opbygge og vedligeholde denne.

Efter formandsberetningen efterlyste Benedicte Præstholm (Mellerup) og Maria Møller (Balle) nye argumenter imod planerne om en supplerende, teologiske efteruddannelse. Der var kun tavshed.

Et par medlemmer mente dog, at man burde fortsætte arbejdet trods otte præsters protester, og Morten Kvist understregede, at forslaget gik ud på at lave teologisk tunge kurser i samarbejde med Præstehøjskolen. Det skulle ikke bare være en ”parallel” efteruddannelse!

Følgende præster vil nu arbejde videre med opgaven: Mikkel Crone (Ryslinge Fr.), Kim Arne Pedersen (Odder), og Morten Kvist (Herning/Gjellerup).

Vibeke sluttede af, og beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3:

Aksel Bording gennemgik regnskabet for 2013 (se årsskriftet), som blev godkendt.

Det blev besluttet at bibeholde det nuværende kontingent på 6.50kr.

Aksel kommenterede i lighed med formanden den løsning, man nu i samarbejde med SKAT er kommet frem til, og udtrykte, at man i de enkelte menigheder var nødt til at tænke i alternative

baner. Han havde mistet håbet om bedre løsninger i samarbejde med Skatteministeriet.

Det var der imidlertid ikke enighed om blandt de fremmødte. Efter nogen debat blev der nedsat

et udvalg, der skal prøve at indlede nye forhandlinger med SKAT.

Udvalget består af følgende personer: Harald Nielsen (Holstebro), Pia Strandridder (Rødding), Mogens Foldager (Morsø) og Kaj Mikkelsen (Osted), evt. også Aksel Bording.

Ad 4:

Genvalgt til bestyrelsen blev: Aksel Bording og Anne-Marie Neimann Moestrup.

Ad 5:

Genvalgt som suppleanter blev:

Sjælland: Laura Lundager Jensen, Osted Valgmenighed

Fyn: Solveig Rauer, Sdr.Næraa Valgmenighed

Jylland: Morten Kvist, Herning/Gjellerup Valgmenigheder

Ad 6:

Genvalgt som revisor blev: Anders Lundsgaard

Genvalgt som revisorsuppleant: Mogens Foldager

Ad 7:

Orlovskassens regnskab blev godkendt. Det blev oplyst, at der i det forgangne regnskabsår er udbetalt refusion til hhv. Mellerup, Vallekilde og Ryslinge.

Kontingentet forblev uændret, 3kr pr. medlem.

Genvalgt til revisor og revisorsuppleant blev Anders Lundsgaard og Mogens Foldager.

Ad 8:

Det blev oplyst, at der umiddelbart efter generalforsamlingen skulle være sendemandsmøde for præster, som er medlem af Pensionskassen 1950.

Rødding Frimenighed inviterede til årsmøde den 6. – 7- juni 2015.

Herefter takkede formanden dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.

Sekretær: Anne-Marie Neimann Moestrup

Dirigent: Herdis Iversen


 

 

Login Form