Referat fra bestyrelsesmøde november 2015

Skrevet af

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2015 kl. 14. 00

 

i valgmenighedssalen i Ryslinge

 

Til stede: Laura L. Jensen, Ina Balle Aagaard, Aksel Bording, Anne-Marie Neimann

Afbud: Anne Grete Pilgaard

 Dagsorden:           1.  Godkendelse af dagsorden og referat

  1. Kort orientering om foreningen, herunder vedtægtsdetaljer

  2. Hjemmesidesituationen

  3. Orlovskassen

  4. Ønske om konference om de grundtvigske menigheder

  5. Præstekonventet

  6. Ryslinge/ blandet

  7. Udpegelse af eksternt medlem til Santalmissionen

  8. Eventuelt

 Ad 1:

 Referatet blev godkendt og underskrevet.

  

 Ad 2:

 Mødet om revision af foreningens vedtægter er fastsat til den 23.01.2016. kl. 11.00-15.00 og vil

 foregå i præstegården i Sdr. Nærå.

 Laura vil udsende et forslag til arbejdsgangen ved dette møde.

 ( se i øvrigt pkt. 6 i referatet fra den 24. aug. 2015)

  

De vestjyske menigheder vil gerne markere sig over for Grundtvigsk Forum i forhold til, hvad det grundtvigske er. Laura udtrykker, at det er vigtigt at være opmærksom på udviklingen i meningsudvekslingen de to parter imellem.

 Laura repræsenterede foreningen ved Ryslinge Valgmenigheds 150 års jubilæum, som blev fejret søndag den 22. november 2015.

  

Ad 3:

 Der er udfordringer i arbejdet med hjemmesiden og i samarbejdet med bestyrelsens hjemmesidekonsulent, Bent Frost, mht. at få hjemmesiden opdateret. Det har i den forløbne periode været vanskeligt at få handlet på de ønskede forespørgsler.

 Anne Grete Pilgaard, som er ansvarlig for hjemmesiden, har allerede brugt meget tid og mange kræfter på opgaven. Anne Grete har derfor aftalt et møde med Bent Frost for at få afklaret problematikken.

  

Ad 4:

 I forbindelse med årsmødet blev der udtrykt ønske om at revurdere præsternes orlovsordning, og Ina havde til dette bestyrelsesmøde undersøgt, hvad der gjorde sig gældende for sognekirkens præster. Dette blev fremlagt og diskuteret.

 Aksel fortalte i den forbindelse, at der årligt er ca. 40.000kr i orlovskassen. FGVF dækker i øjeblikket nogle faste tjenester, hvor der for hver tjeneste udbetales 1500kr, og valg- og frimenighederne dækker resten. Måske skulle det være muligt at søge et beløb til yderligere opgaver som eksempelvis sjælesorg!

 Dette spørgsmål vil formanden tage op i sin årsberetning på det kommende årsmøde.

 Punktet vil ligeledes blive drøftet igen på vort næste bestyrelsesmøde.

  

 Ad 5:

 Karen Bjerre Madsen fra Holstebro Valgmenighed har bedt bestyrelsen om at tage initiativ til en konference om de grundtvigske valg- og frimenigheder. Konferencen vil først kunne finde sted primo november 2016, og bestyrelsen vil fastsætte datoen.

  

Ad 6:

 Dato og sted for næste års præstekonvent: Den 11. april 2016, kl. 9.30, i Rødding.

 Ad 7:

 I forbindelse med det efterfølgende møde med Ryslinge Valg- og frimenigheder vedr. årsmødet i 2016 er det vigtigt at pointere, at de 18.000kr, som FGVF giver, er en underskudsgaranti og altså kun dækker det underskud, der måtte være op til 18.000kr. Balancerer regnskabet, udbetales der ikke noget beløb.

  

 Ad 8:

 Der skal fra FGVF udpeges et eksternt medlem til Dansk Santalmission.

 Bestyrelsen vil gerne udpege frimenighedspræst Henrik Jensen fra Ågård til at være foreningens repræsentant i tre år.

  

 Ad 9:

 Intet at bemærke.

 Sekretær: Anne-Marie Neimann Moestrup

 

 

Login Form