Medlemsbidrag

Ind- og udmeldelser

Indmeldelse - Generelt

Menigheden udformer selv indmeldelsesblanketter, herunder eventuelle forpligtelseserklæringer, jf. nærmere nedenfor.

Af indmeldelsesblanketten bør fremgå, at medlemmet erklærer at have læst og accepteret menighedens privatlivspolitik. Der bør være et link til privatlivspolitikken på menighedens hjemmeside eller alternativt fremgå, at medlemmet har fået udleveret privatlivspolitikken. Se nærmere herom under afsnittet om Persondataforordningen.

Af valgmenigheders indmeldelsesblanketter bør det fremgå, at menigheden sørger for at give meddelelsen videre til de kirkelige og kommunale myndigheder om ind og udmeldelse af menigheden.

Medlemmer at frimenigheder skal selv søger for at give de kirkelige myndigheder (sognepræsten på bopælsstedet) besked, - at man melder sig ud af Folkekirken.

Indmeldelse af børn

I det fleste menigheder kan forældre indmelde deres børn under 18 år i menigheden. Ofte er indmeldelsesblanketten formuleret således, at børn under 18 år, som ønskes indmeldt i menigheden, kan påføres forældrenes indmeldelsesblanket. Medlemskab for børn under 18 år er som regel gratis.

Medlemsbidrag - Autorisation

Det bør fremgår af indmeldelsesblanketten, hvad menighedens medlemmer skal betale i medlemsbidrag og hvornår medlemsbidraget forfalder til betaling.

I de fleste valg- og frimenigheder beregnes medlemmernes medlemsbidrag som en procentdel af medlemmets skattepligtige indkomst. I så tilfælde bør det fremgå af indmeldelsesblanketten, at medlemmet, digitalt på SKAT´s hjemmeside, skal give menighedens autorisation til at se medlemmets skatteattest, hvoraf den skattepligtige indkomst fremgår. Se nærmere herom under afsnittet om Medlemsbidrag.

Udmeldelse

De fleste menigheder kræver, at udmeldelse af menigheden sker skriftlig. Der kan være et vist udmeldelsesvarsel, f.eks. at udmeldelse kan ske til udgangen af året. Nogle menighederne har en udmeldelsesblanket, som medlemmet skal underskrive ved udmeldelse.

Som nævnt ovenfor, skal valgmenigheder sørge for at give meddelelsen om udmeldelse videre til de kirkelige og kommunale myndigheder.

Forpligtigelseserklæringer

De fleste valg- og frimenigheder er godkendt til at modtage gaver og bidrag efter ligningslovens regler herom, hvorved menighedens medlemmer kan opnå skattefradrag for indbetalingerne til menigheden. Menigheden er forpligtet til at indberette modtagne gaver og bidrag til SKAT. Se nærmere herom under afsnittet om Medlemsbidrag.

Medlemmernes indbetaling af medlemsbidrag er enten at betegne som en almindelige gave efter Ligningslovens § 8A eller som en løbende ydelse efter Ligningslovens § 12. Se nærmere herom under afsnittet om Medlemsbidrag. Hvis menigheden ønsker at modtage løbende ydelser efter Ligningslovens § 12, skal menighedens indmeldelsesblanket formuleres, så den opfylder kravene til en såkaldt forpligtigelseserklæring.

På ISOBROS hjemmeside findes et brev fra SKAT til bl.a. religiøse samfund. I dette brev beskrives kravene til en forpligtigelseserklæring. Se brevet – link tryk her: https://www.isobro.dk/fileadmin/filer/Lovgivning/Loebende_ydelser-vejledning-krav_til_ydelser_efter_LL____12__stk.3-2013-09-01-2013.pdf

En forpligtigelseserklæring skal være en skriftlig aftale, hvor der er aftalt at betale et bestemt beløb eller en procentandel. Aftalen skal være af ubestemt varighed (f.eks. så længe medlemmet lever eller i et tidsrum på mindst 10 år). Herudover har menigheden pligt til at gennemførelse af retslige krav for at opnå betaling og aftalen må som udgangspunkt ikke kunne bringes til ophør af den forpligtigede. Dog anser SKAT det for et eksempel på bristede forudsætninger, såfremt et medlem af en menighed ønsker at melde sig ud og dermed bringe en forpligtigelseserklæring til ophør.

Link til SKAT´s hjemmeside, hvor der er en vejledning til borgere, som har indgået en forpligtigelseserklæring – tryk her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234772&ik_navn=transport

Se under ”Særlige regler hvis du binder dig for 10 år.”

Senest ændret søndag, 31 marts 2019 23:37

Login Form