Brug af anden kirke

Ikke alle valg- og frimenigheder har egen kirke. For brug af folkekirkens kirkebeygninger gælder:

Valgmenigheders adgang til brug af folkekirke:

Som valgmenighed har man rådighedsret til brug af sognekirke. Anmodning fremsættes til menighedsrådet efter regler fastsat af kirkeministeren

Biskoppen kan efter anmodning fra mindst 10 af sognemenighedens medlemmer, der bor i det sogn, hvor valgmenigheden har hjemsted, tillade valgmenigheden at bruge sognets kirke som hjemstedskirke. Biskoppen udfærdiger efter forhandling med menighedsrådet at regulativ for brug af kirken

For brug af kirken betales for opvarmning, belysning, rengøring. Betalingen fastsættes af stiftsøvrigheden efter forhandling med menighedsrådet og valgmenighedens bestyrelse. (ved tvivlsspørgsmåls rådes til at kontakte en anden valgmenighed, der har indgået aftale) 

Valgmenigheden har ret til at vælge en repræsentant til menighedsrådet. Valgmenighedens repræsentant har kun stemmeret i sager der vedrører den fælles brug af kirke og kirkegård, samt ved valg af læge medlemmer af provstiudvalget.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162459

Frimenigheders adgang til brug af folkekirke:

Biskoppen kan efter anmodning tillade at sognekirken skal stilles til rådighed for gudstjeneste ved anden folkekirke- eller evangelisk-luthersk frimenigheds præst. Mindst 10 medlemmer af frimenigheden der bor i det pågældende sogn skal anmode om det. Biskoppen udfærdiger efter forhandling med menighedsrådet at regulativ for brug af kirken. Biskoppen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis betingelserne for tilladelsen ikke længere er tilstede.

En frimenighed og dens præst kan forhandle med andre kirkesamfund uden for Folkekirken om tilladelse til fast at benytte en kirke.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162459

Brug af en kirke i enkelttilfælde.

Præster i Folkekirken kan lejlighedsvis overlade en kirke de er ansat ved, til andre præster i Folkekirken og til præster for en evangelisk-luthersk frimenighed med henblik på afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.  

Valgmenighedsmedlemmer har ret til at få kirken i det sogn eller sognedistrikt, hvor de er bosat, stillet til rådighed til kirkelige handlinger ved valgmenighedens præst.

For at få stillet sognekirken stillet til rådighed til kirkelige handlinger ved en præst i folkekirken, der ikke er ansat i kirken, skal det pågældende folkekirkemedlem ansøge om at få tilladelse til at bruge sognekirken.

Anmodning om brug af kirke fremsættes skriftligt overfor menighedsrådet. Tidligst 6 uger før og senest 3 dage forinden. Ved anmodning oplyses navnet på medvirkende præst, og om man ønsker kirkebetjeningens medvirken.

Menighedsrådet kan tillade medvirken af anden organist end den ved kirken ansatte efter indhentet erklæring fra kirkens organist

Menighedsrådet kan tillade, at en anden kirketjener, end den ved kirken ansatte, medvirker.

Betaling for brug af kirken ved særskilte kirkelige handlinger m.v. fastsættes i vedtægt udfærdiget af menighedsrådet og godkendt af provstiudvalget.

Den folkekirkelige brug af folkekirkens kirkebygninger omfatter også adgangen til at overlade kirkebygningen til gudstjeneste ved en præst for en evangelisk-luthersk frimenighed.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162459

 

Senest ændret Torsdag, 23 maj 2019 22:51

Login Form