Driftstilskud

Driftstilskud – kirkelige og almennyttige organisationer
Bl.a. kirkelige organisationer, der opfylder visse krav til organisations formål, formelle krav til organisationsform mv. kan søge et driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen via ansøgning om driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer.
Flere af foreningens menigheder søger og modtager løbende dette driftstilskud.
Læs mere om ordningen på Kulturministeriets hjemmeside, link tryk her: https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/landsdaekkende-almennyttige-organisationer/
Det er en betingelse for at kunne søge om driftstilskuddet, at menigheden skal være godkendt til at modtage gave efter ligningslovens § 8A, og menigheden skal tillige løbende have modtaget gaver i medfør af Ligningslovens § 8A. Det vil sige, at menigheder, som kun bruger forpligtigelseserklæringer, og dermed kun modtager og indberetter bidrag i medfør af Ligningslovens § 12, ikke kan søge driftstilskuddet, fordi de ikke løbende modtager gaver i medfør af Ligningslovens § 8.
Ansøgningsskemaet til brug for ansøgningen er tilgængeligt fra 1. juni. Ansøgningsfristen er 3. juli kl. 23.59. Ansøgningsskema (beløbsskema i excel), revisorerklæring (i excel) samt bilag til ansøgningen skal uploades inden ansøgningsfristen.
Følgende bilag skal med ansøgningen:
- Seneste regnskab (for nye ansøgere for de seneste 2 år)
- Referat fra seneste generalforsamling
- Menighedens vedtægter
Husk dokumenterne skal være underskrevne.
Ansøgere modtager svar på ansøgningen i begyndelsen af november, og tilskuddet skal anvendes til driftsudgifter i tilskudsåret.
Ved tilskud på under kr. 200.000 skal man elektronisk afgive erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet. Frist 1. september året efter.
Ved evt. stikprøvekontrol skal man indsende årsregnskab til kulturstyrelsen.
Link til bekendtgørelsen om ordningen – tryk her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158255

Senest ændret Torsdag, 21 oktober 2021 08:36

Login Form