Orlovskassen

Orlovskassen, formål

Orlovskassen for de grundtvigske valg- og frimenigheds-præster har eksisteret siden 1997. Dens formål er helt eller delvis at dække menighedens meromkostninger i forbindelse med orlov for personlig udvikling for menighedens præst. Se vedtægter for Orlovskassen.

Menigheden skal være medlem af Orlovskassen for at få del i dens midler.
Menigheder, der endnu ikke har meldt sig ind i Orlovskassen, kan gøre det i forbindelse med et regnskabsårs begyndelse. Kontingent fastsættes på årsmødet, i forbindelse med generalforsamlingen.

Ansøgningen

Menigheden bevilger præsten orlov. Menigheden ansøger skriftligt Orlovskassen om at få tilskud til de merudgifter, orloven vil afstedkomme.

Ansøgningen sendes til foreningens bestyrelse.

Der er to ansøgningsfrister: 1. juni og 1. december

Efter afholdt orlov fremsendes regnskab for de udgifter, menigheden har haft i forbindelse med vikardækning. Udgiftsdækning sendes til menigheden.

Rammer for tilskud

Der gives tilskud til præstevikarer for varetagelse af konfirmandundervisning, gudstjenester og kirkelige handlinger efter følgende takster:

Gudstjeneste - 1500 kr.

Bisættelse/begravelse - 1500 kr.

Vielse - 1500 kr.

Konfirmandundervisning/anden undervisning - 320 kr pr time

Der ydes godtgørelse efter aktuel sats for kørte kilometer pr. tjeneste, herunder diverse samtaler og konfirmandundervisning, dog kun op til 100 km i alt pr. ydet tjeneste

Indtil videre har alle menigheder, der har søgt om orlovsdækning, kunnet få det bevilget. Hvis den situation skulle opstå, at der et år er flere ansøgninger, end kassebeholdningen kan dække, tages der hensyn til de præster, der ikke har haft orlov tidligere, og som har været længst i embede.

----------

Kilder:

Orlovsvedtægter

Præst, Orlovskassen

Revideret 2001, Årsmøde

Vedtægter for Orlovskassen for Foreningen af Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder

§ 1 Formål
Orlovskassen har til formål helt
eller delvis at dække de merudgifter, som en medlemsmenighed påtager sig i forbindelse med orlov for personlig udvikling for menighedens præst.

Den støtteberettigede orlovsperiode kan udgøre op til 3 mdr.

§ 2 Ind- og udmeldelse
Som medlemmer af kassen kan optages alle menigheder, der er optaget i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Udmeldelse kan finde sted med 3 års varsel. Såvel indmeldelse som udmeldelse skal ske til et regnskabsårs begyndelse, som er 1. januar. lngen menighed har ved udmeldelse krav på nogen del af kassens formue.

§ 3 Administration
Administrationen af kassen varetages af bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Bestyrelsen lægger hvert år et budget og fastlægger herudfra kontingentets størrelse, der forelægges medlemskredsen til godkendelse. Der føres særskilt regnskab og hvert år vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

§ 4 Behandling af ansøgninger
Det enkelte menighedsråd bevilger præstens orlov, og ansøger derefter orlovskassen om at få omkostningerne til honorarlønnet betjening af embedet under orloven dækket af denne. Gældende honorartakster vedtages på årsmødet.
Ansøgningerne behandles normalt 2 gange om året. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver inhabil under en sådan behandling, indkalder bestyrelsen en af bestyrelsens suppleanter.

§ 5 Generalforsamling
Orlovskassen optages som et punkt på dagsordenen ved Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders generalforsarnling, hvor relevante spørgsmål vil være at behandle som foreskrevet i foreningens vedtægter. Ved eventuelle  fstemninger kan kun orlovskassens medlemmer deltage, og hver medlemsmenighed tillægges her en stemme.

Således vedtaget
Vedtaget på årsmødet i Odense, 31.
maj 1997

Ændring vedr. § 3 vedtaget på årsmødet i Bering, 9. juni
2001.

Senest ændret Tirsdag, 11 maj 2021 20:59

Login Form