Betaling til menigheden

Ikke fradragsberettiget medlemskontingent

 

Menighedens medlemmer skal indbetale et medlemskontingent, som ikke er fradragsberettiget.

Kontingentet kan have den størrelse som menigheden ønsker. Der findes ingen regler om størrelsen af et medlemskontingent. Det kan f.eks. være mellem kr. 80 – kr. 200 pr. år.

Et medlemskontingent behøver ikke være ens for alle medlemmer. Der kan være forskellige typer af medlemskab. F.eks. én særlig kontingentpris for medlemmer under 25 år. Medlemmer under 18 år kan godt være medlem af menigheden uden at betale et medlemskontingent. Dvs. det kan godt være gratis for børn at være medlem af menigheden.

Alle medlemmer (over 18 år) skal betale medlemskontingent og for dette medlemskontingent opnår medlemmet de rettigheder menighedens medlemmer har. F.eks. ret til at stemme til generalforsamlingen, ret til at stille op til bestyrelsen, ret til at få sine børn konfirmeret i menigheden, ret til at komme i jorden på menighedens kirkegård osv.

 

Menigheden godkendt til at modtage fradragsberettigede indbetalinger

En valg- eller frimenighed kan under visse betingelser godkendes til at modtage fradragsberettigede indbetaling iht. ligningslovens § 12, stk. 3 og § 8A, jf. bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018. Bekendtgørelsen ses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1656

Det er vigtigt at overholde reglerne på området, da menigheden ellers kan miste den opnåede godkendelse. F.eks. er der krav til opløsningsbestemmelsen i menighedens vedtægter i bekendtgørelsens § 6, st. 1. nr. 2. Se forslag til formulering af vedtægternes opløsningsbestemmelse i dette notat fra foreningens advokat: LINK

 

Forpligtigelseserklæring/fradragsberettigede løbende ydelser – ligningslovens § 12, stk. 3

Indgåelsen af en forpligtigelseserklæring skal være frivillig for medlemmerne og uden krav om modydelser. De modydelser som medlemmerne opnår fra menigheden, opnår de ret til via betaling af det ikke-fradragsberettigede medlemskontingent.

Når medlemmerne vælger at indgå en forpligtigelseserklæring, er de forpligtigede til at opfylde alle aspekter af aftalen hele dens løbetid, og menigheden er forpligtet til at sørge for, at betalinger iht. aftalen inddrives.  

Aftaler om betaling af bidrag iht. en forpligtigelseserklæring skal være skriftlige og der er en række betingelser der skal være opfyldt, for at aftalen er gyldig.

Se nærmere i Skattestyrelsens vejledning om løbende ydelser: https://friegrundtvigske.dk/images/Bilag_2_-_Vejledning_l%C3%B8bende_ydelser.pdf

Samt i Skattestyrelsens Juridiske Vejledning, hvori afsnit C.A.4.3.5.1 omhandler løbende ydelser: https://skat.dk/data.aspx?oid=2061726

Se foreningens skabelon til en forpligtigelseserklæring her: Skabelon forpligtigelseserklæring

Se foreningens skabelon til vejledning til afgivelse af autorisation på Skattestyrelsens hjemmeside, hvorved menigheden gives adgang til medlemmets skatteattest med indkomstoplysninger. Skabelon vejledning word. Skabelon vejledning word. Skabelon vejledning word. Skabelon pdf
Menighedernes arbejde med at administrere medlemmernes autorisationer og hente indkomstoplysninger ned fra Skattestyrelsens hjemmeside, kan lettes ved køb af adgang til et program, der kan trække excel-lister ud fra Skattestyrelsens hjemmeside, til direkte indlæsning til menighedens opkrævningssystem. Læs mere her
 

Fradragsberettigede gaver – ligningslovens § 8A

En gave skal være et udslag af gavmildhed. En gave skal altid være en frivillig handling og uden krav om modydelser. De modydelser som medlemmerne opnår fra menigheden, opnår de ret til via betaling af det ikke-fradragsberettigede medlemskontingent.

Der er et maksimum på, hvor stort et beløb man årligt kan give som fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8A. I 2022 kan der maksimalt gives fradrag for kr. 17.200. Beløbet reguleres årligt.

Definitionen af en gave gør, at menighederne ikke kan indgå skriftlige aftaler med deres medlemmer om at medlemmerne er forpligtigede til at give gaver til menigheden.

Skriftlige aftale med vores medlemmer er derfor enten en aftale om medlemskab mod betaling af et medlemskontingent eller en forpligtigelseserklæring, hvor der aftales betaling af et løbende bidrag i et ubestemt tidsrum. Brug af kombinerede indmeldelsesblanketter og forpligtigelseserklæringer anbefales ikke.

Aftaler om medlemskab kan være skriftlige, men behøver ikke være skriftlige. Betaling, af opkrævet medlemskontingent, er at betragte som en aftale om medlemskab.

Læs mere om fradragsberettigede gaver i Skattestyrelsens vejledning herom: https://friegrundtvigske.dk/images/Bilag_1_-_Vejledning_gaver.pdf

Læs også Skattestyrelsens Juridiske vejledning, hvori afsnit C.A.4.3.5.8 omhandler fradrag for gaver efter ligningslovens § 8A: https://skat.dk/data.aspx?oid=2061733

 

Indberetning til skattefradrag

Indbetaling af medlemskontingent er ikke fradragsberettiget og må derfor ikke indberettes til fradrag.

Indbetaling af almindelige gave til menigheden er fradragsberettiget efter ligningslovens § 8A, og skal indberettes som sådan.

Indbetaling af løbende ydelser med en gyldig forpligtigelseserklæring er fradragsberettiget i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3, og skal indberettes som sådan.

En forpligtigelseserklæring er kun gyldig, hvis den er underskrevet, er dateret, og er af ubestemt varighed eller hvis varigheden ikke er passeret. F.eks. hvis aftalen gælder i mindst 10 år, så er aftalen ugyldig fra år 11 og fremefter. I disse tilfælde må der ikke indberettes skattefradrag efter ligningslovens § 12, stk. 3. I stedet kan betalinger indberettes som en almindelig gave iht. ligningslovens § 8A.

Bemærk, at hvis den forpligtigede i henhold til den forpligtigelseserklæring forsømmer at give menigheden adgang til sin skattepligtige indkomst (når det er krævet i aftalen), så kan betalinger i henhold til aftalen ikke indberettes til skattefradrag, hverken efter ligningslovens § 12, stk. 3 eller § 8A.

Vær opmærksom på, at forpligtigelseserklæringer skal indgås for en periode på minimum 10 år. I løbet af denne 10 års periode er medlemmet forpligtet iht. aftalen (medmindre medlemmet melder sig ud af menigheden og i den forbindelse ønsker aftalen skal bortfalde). I aftalens gyldighedsperiode skal man betale det beløb man er forpligtet til iht. aftalen. Man kan således ikke vælge at betale mindre end man er forpligtet til. Hvis man betaler mere end man er forpligtet til, så skal det ekstra indbetalte indberettes som en almindelig gave iht. ligningslovens § 8A.

Hvis et medlem ikke har indgået en forpligtigelseserklæring med menigheden, men alligevel indbetaler til menigheden, så anses indbetalingerne som betales (udover indbetaling af medlemskontingent) for at være fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8A.

Fristen for de årlige indberetninger skal overholdes og er den 20.  januar.

De samlede beløb, som menighederne indberetter til Skattestyrelsen til fradrag for medlemmerne, skal stemme helt overens med de beløb der oplyses som modtaget i regnskabet og på gaveskemaet. 

Vedtægterne:

Medlemskontingent:

Det anbefales at der indsættes følgende formulering i menighedens vedtægter:

Forslag 1: Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

Forslag 2: Generalforsamlingen fastsætter, efter indstilling fra bestyrelsen, det årlige kontingent.

Løbende ydelser og gaver

Det anbefales, at medlemmernes betaling af fredagsberettigede løbende ydelser (ligningslovens § 12, stk. 3) og/eller fradragsberettigede gaver (ligningslovens § 8A) ikke omtales i menighedens vedtægter.

 

Regnskabet

Det er et krav, at menighedens indtægter opsplittes i regnskabet således, at det præcist fremgår hvilke beløb der samlet er modtaget:

  • Medlemskontingenter
  • Løbende ydelser (ligningslovens §12, stk.3)
  • Gaver (ligningslovens § 8A)

De beløb som fremgår af regnskabet stemmer helt overens med de beløb, som påføres gaveskemaet til Skat.

Det er vigtigt at indsende gaveskemaet rettidigt hvert år (frist 31. maj)

 

Hjemmesiden/brochure/kirkeblad mv.

Det er vigtigt at menighedernes formuleringer på deres hjemmesider, i brochure/foldere, i kirkebladet og andre steder ikke kan misforstås.

Det må IKKE fremstå som en pligt at indgå en forpligtigelseserklæring ifm. medlemskab af menigheden. Ligesom det ikke må fremstå som en pligt at give gaver til menigheden.

Det SKAL være frivilligt at indgå en forpligtigelseserklæring og give øvrige gaver.

Derudover må det IKKE fremstå sådan, at man opnår medlemsrettigheder ved løbende at betale bidrag iht. en forpligtigelseserklæring. Medlemsrettighederne opnås ved betaling af medlemskontingent.

I november 2022 afholdt foreningen et informationsmøde om ovenstående emner. Her ses de slides, som blev gennemgået på mødet: LINK

Senest ændret Søndag, 28 april 2024 09:49

Login Form