Vedtægter

Print vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

§ 1. Formål

Foreningens formål er: at styrke fællesskabet mellem de grundtvigske valg- og frimenigheder, samt at varetage disses interesser overfor myndighederne og lovgivningsmagten.

§ 2. Medlemsforhold

Som medlem af foreningen kan optages alle danske grundtvigske valg- og frimenigheder.

§ 3 Årsmøde

Årsmødet afholdes i 2. kvartal.

Der tilstræbes en passende fordeling af møderne på landsdelene.

Menigheder, der er medlem af foreningen, er vært ved mødet, der tilrettelægges i samarbejde med foreningens bestyrelse. Dette gøres med baggrund i retningslinjer for afholdelse af årsmøder, som er udarbejdet af bestyrelsen.

Et eventuelt overskud af mødet tilfalder foreningen, ligesom et eventuelt underskud dækkes af foreningen, såfremt udgifterne kan godkendes af bestyrelsen.

§4 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes sammen med det i § 3 omtalte årsmøde. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt til menighedernes formænd og præster senest 2 måneder før den skal afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet, indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest en måned før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, samt regnskab for det foregående år udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af stemmetællere

3.                   Valg af referent

4.                   Bestyrelsens beretning

5.                   Godkendelse af regnskab

6.                   Orientering om budget

7.                   Fastsættelse af medlemsbidrag

8.                   Indkomne forslag

9.                   Valg af bestyrelse og suppleanter.

10.                 Valg af revisor samt revisorsuppleant

11.                 Evt.

Hver menighed har 5 stemmer. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for hver landsdel. Endvidere vælges en revisor og én revisorsuppleant.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 5 menigheder ønsker det. Den afholdes snarest muligt og senest 2 måneder efter, at begæringen er fremsat, og indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan ske med et halvt års varsel med udtrædelse til en 1. januar og skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand.

§6 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, 1 fra hver landsdel og 2 valgt frit, således at der vælges 2 i lige år og 3 i ulige år.

Valgene gælder for 2 år. Dog 1 år for suppleanter.

Alle medlemmer af de menigheder, der er medlem af foreningen er valgberettiget til bestyrelsen.

Kun 1 fra hver menighed kan vælges ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede ved bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen tegnes af formand og næstformand eller én af disse sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.Økonomi

Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret.

Det årlige medlemsbidrag foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages enslydende på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 9 Nedlæggelse

Nedlæggelse af foreningen kræver godkendelse af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved foreningens ophævelse tilfalder eventuelle midler de tilsluttede menigheder ligeligt uanset medlemstal.

Vedtaget på generalforsamlingen på Mors den 21. maj 2017.

Mere i denne kategori: Privatlivspolitik »

Login Form